افتخارات مدرسه شطرنج شیراز.…

(3825909 bytes) گزارش تخلف

Password:
شرح:استاد بزرگ شطرنج حسن عباسی فر